ลูกจ้างชั่วคราว  
น.ส.ฐาปนี ฉายทองคำ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)
นางสมศรี                  ทองย้อย (พนักงานทำความสะอาด)
นายอนุพงศ์ อยู่ทอง (พนักงานขับรถ)
นายศรายุทธ เหรียญทอง
นายสุรสิทธิ์ เผือกยิ้ม (พนักงานขับรถ)
นางวรรณดี เชยเกลี้ยง(เจ้าหน้าที่พยาบาล)
น.ส.กิมเฮียะ แซ่โง้ว
นายสมยศ สัตยานุกูล
นางมาลี ไขศรี
๑๐ น.ส.โสธร พูลสุข
๑๑ นางนิวาศ พูลสุข
๑๒ นางสมพร วงษ์สุรินทร์
๑๓ น.ส.ธนัตถ์อร แซ่โง้ว
๑๔ นายจตุพล จันทร์ต่าย
๑๕ น.ส.ซิ่วคิม แซ่ลิ้ม
๑๖ นางสาวจำปา บุญวิจิตร
๑๗ นางสาวสมทรง ทิวไผ่แน่น
๑๘ น.ส.สุพรรษา เจือจันทร์พิพัฒน์ (งานพัสดุ)
๑๙ น.ส.กัญรินทร์ จิรพรศรีสกุล (งานพัสดุ)
๒๐ นางสาวจีรณา โยนกพันธ์
๒๑ นางสาวกัญกร เอี่ยมประชา(งานสารบรรณ)
๒๒ นางสาวปาริชาติ ประเสริฐศรี(งานกิจการนักเรียน)
๒๓ นางติ๋ม หมื่นสกล

 กลับหน้าแรก