ลูกจ้างประจำ  
นางถนอมศรี         ศรีสวัสดิ์ (พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓)
นายสมชาย        กลั่นจันทร์(ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ๓)
นายสุพล                เต็มสุข (ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ๒)
นางเทพา     เส (พนักงานบริการเอกสารทั่วไประดับ ๒)
นายมนัส          เต็มสุข (พนักงานสถานที่ ระดับ ๒)
นายชลอ        หนุนทอง (พนักงานบริการ ระดับ ๒)

 

 

กลับหน้าแรก