ครูอัตราจ้าง  
ครูอัตราจ้างเงินรายได้สถานศึกษา
นางรุ้งทิพย์ เดชมูล (สังคมศึกษา)
นางสาววลัยพร จั่นเพ็ชร์(สังคมศึกษา)
น.ส.ชิดชนก กลิ่นพิกุล(สังคมศึกษา)
นายเจนณรงค์ แก่นนาค (คอมพิวเตอร์)
  ครูอัตราจ้าง(งบ อบจ.นนทบุรี)
นายสุนทร                         เลี้ยงนิรัตน์ (ดนตรีไทย)  
น.ส.สุดารัตน์           แก่นจันทร์ (คอมพิวเตอร์)
นางกัลยา                  มิงสะเมาะ (แนะแนว)
น.ส.อรนง เพ็ชร์สุข (ภาษาจีน )
นายธงชัย ไพศรี (พลศึกษา )
นายสมมาตร ยิ่งประยูร (ศิลปะ)
น.ส.กุนช์กนก จริตงาม (คอมพิวเตอร์)
น.ส.สมใจ ม่วงก่ำ (สังคมศึกษา)
น.ส.อมรรัตน์ เตยหอม (คณิตศาสตร์)
๑๐ น.ส.วิลาสินี ชุมปัญญา (ภาษาไทย)

 

 

 

กลับหน้าแรก