กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางขวัญใจ           สายนุ้ย (เกษตร) (หัวหน้า)
น.ส.บุญเจือ         เพ็ชรเกตุ (เกษตร)
นายทศพล       ห้วยหงษ์ทอง (ธุรกิจ)
นางอรอินทร์      แป้งปรุงจันทร์ (ธุรกิจ)
นางทิฆัมพร           จั่นเพ็ชร์ (อุตสาหกรรม)
นายชูศักดิ์               ภมรพล (อุตสาหกรรม)
นายนพดล              อดทน (อุตสาหกรรม)
นางพัฒนา              ปสันตา (คหกรรม)
นางจินดารัตน์       จันทร์งาม (คหกรรม)
๑๐ นางวันพร               งามสุทธิ (คหกรรม)
๑๑ นางเพชรศร            หาจัตุรัส (คหกรรม)
๑๒ นางมัลลิการ์            ทองรักษ์ (คหกรรม)
๑๓ น.ส.ทิพย์วัลยา         มิทะนนท์ (คอมพิวเตอร์)  

 

 

กลับหน้าแรก