กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นางพัณณิตา             สืบสว่าง (หัวหน้า)
น.ส.ณ อัญชัน                                                     ชิตสุข
นางเบญจวรรณ        ภาคสวัสดิ์
นางมณี                     บุญรัตน์
นายกิตติพงศ์            นิยมราษฎร์
นางจินดานันท์         ครองตน
นางกฤษดี                 จันทร์ตรี
นางปุณฑริกา            เงินปาน
นางวิไลลักษณ์          ใจห้าว
๑๐ นางดวงเดือน เนียมเทศ
๑๑ น.ส.ชลธิชา สอนสิงห์
๑๒ น.ส.รุ่งรัตน์ วีรศรุต
๑๓ น.ส.ธนัญชนก อินอ่อน

 

 

 

กลับหน้าแรก