กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสมศักดิ์                    ธรรมจิตต์(หัวหน้า)
นายเชิดชัยชาญนนท์    ศรีชรัตน์ 
นายกอง มีแรง
นายสุระศักดิ์ คุณวัตร
นายวีระวุธ               กริ่มวิทยไพศาล
นางอุษา                         ทองยศ 
นายพิษณุ                    บุณยะนิวาศ
นายรังสรรค์                มูลลิสาร
น.ส.กรรัก                   ศรีเมือง 
๑๐ ว่าที่ ร.ต.เอก จันทราภิรมย์
๑๑ น.ส.สิริลักษณ์ แพ่งสำราญ

 

 

กลับหน้าแรก