กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายกฤตบุญ              ทองใยบัว (หัวหน้า)
น.ส.ทรงพรพรรณ    วายโสกา
นางอัญชลี                 ยิ้มแฉล้ม
นางพรทิพา               เพชรศร
น.ส.สุมาลี                 สิมมา
นางพรระพี               เทอดธีระกุล
นางสุรีพร                 จำนงนิจ
นายชุมพล                ถาวรพัฒน์
นางชนากานต์          เพชรส่งศรี
๑๐ นางณัฐพิมล              แพงศรีนิธิศ
๑๑ นางมณฑิรา               ตีรนานุกูล
๑๒ น.ส.ศรีวร ธนระพิษ
๑๓ น.ส.อรอนงค์ เส็งสาย
๑๔ น.ส.ยุวดี อ่อนทรวง

 

๑๕ นางสักการะ             อารมย์เย็น (คอมพิวเตอร์) 
๑๖ นายสายัณห์             ช้างกระทัด (คอมพิวเตอร์)  
๑๗ นายวรพล หิรัญศิริ (คอมพิวเตอร์)
๑๘ น.ส.เกศกัญญา สิทธาสิริเดช(คอมพิวเตอร์)
๑๙ น.ส.สุภาพร มนต์มี(ธุรกิจ)

 

 

กลับหน้าแรก