กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นางอัมพิกา      บุญเกลี้ยง (หัวหน้า)
นางผุสดี          ใยยะธรรม 
นายมนัส          ถึงเสียบญวน
นางอาไหม่       เกษกราน
นายสันทัด        ตีรนานุกูล
นางเบญจมาศ   กองวิเชียร
น.ส.ประไพรัช    มหาวงษ์
นางทัศนีย์        คงดี
นางบุปผา        สุวรรณรงค์
๑๐ น.ส.สุนทรี               อ่อนสุวรรณ
๑๑ น.ส.เพียงฤทัย        โชติญาณพิทักษ์
๑๒ น.ส.กุลชลี สุขนิตย์ทรัพย์
๑๓ นางกานต์รวี ผิวนิ่ม
๑๔ นายพิทักษ์พงษ์ สมปาน
๑๕ น.ส.สุพรรษา ภูริปริญญา
๑๖ นางวรลักษณ์ วุฒิราชา
๑๗ น.ส.ปพิชญา รื่นรมย์
๑๘ น.ส.ศิรินพร ด้วงเขียว

 

 

กลับหน้าแรก