กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางพิไลวรรณ   นาคสิงห์ หัวหน้ากลุ่มคณิตศาสตร์

 

 

นายจำเนียร      หงษ์คำมี 
น.ส.วาณี          อินทรโฆษิต
น.ส.มาลาศรี      ตะพานทอง
น.ส.กรรณทิพย์   สว่างวงศ์สิน
น.ส.สุรีย์           เชยคนชม
นางประเมิน     ธนัคฆเศรณี
นางสุภวรรณ     บุญประเสริฐ
น.ส.นันทิยา      ลุประสงค์
๑๐ น.ส.จินตนา       ดวงกุลสา
๑๑ น.ส.ดรุณณี        เย็นใจ
๑๒ นางรัตนาภรณ์   หงษ์คำมี
๑๓ น.ส.ปริศนา โททอง
๑๔ นายอำนาจศักดิ์ อุดมพรไพบูลย์
๑๕ น.ส.รมณียา เสมา

 

 

 

กลับหน้าแรก