กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
น.ส.โชติกา       ชูเลิศ (หัวหน้า)
นางกลิ่นอุบล     วินิจผล 
นางเพียงตา     โสภณาวัน
นางจิราพร       สิทธาทิพย์
น.ส.ฉวีวรรณ     ปิ่นเกษ
น.ส.เจษฎาพิศุทธ์  ไชยฤทธิ์
น.ส.สมใจ        ทองประเสริฐ
น.ส.สติธร         เชื้อนุ่ม
นางอรุณี อ่อนมณี
๑๐ นางนันทนา จันทร์อุฏฐานะ
๑๑ น.ส.ภัณฑิรา แก้วงาม

 

 

กลับหน้าแรก