ดร.เฉลียว  ยาจันทร์ 

                                                            ผู้อำนวยการ

     
                                  
นายสมบูรณ์   สิบตีพล           นางเรณู  ครุฑไทย นางนงลักษณ์  อริยดิบ นายอุกฤต  เรียงสุวรรณ
  รองผู้อำนวยการ   รองผู้อำนวยการ   รองผู้อำนวยการ   รองผู้อำนวยการ
ฝ่าย    ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย ฝ่ายกิจการนักเรียน
     

 

กลับหน้าแรก