ฝ่ายบริหาร
             นางเฉลียว ยาจันทร์                      ผู้อำนวยการ
             นายสมบูรณ์ สิบตรีพล                  รองผู้อำนวยการ
             นางเรณู ครุธไทย                  รองผู้อำนวยการ
             นางนงลักษณ์ อริยะดิบ                   รองผู้อำนวยการ
             นายอุกฤต เรียงสุวรรณ์               รองผู้อำนวยการ
              กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
น.ส.โชติกา       ชูเลิศ (หัวหน้า)
นางกลิ่นอุบล     วินิจผล 
นางเพียงตา     โสภณาวัน
นางจิราพร       สิทธาทิพย์
น.ส.ฉวีวรรณ     ปิ่นเกษ
น.ส.เจษฎาพิศุทธ์  ไชยฤทธิ์
น.ส.สมใจ        ทองประเสริฐ
น.ส.สติธร         เชื้อนุ่ม
นางอรุณี อ่อนมณี
๑๐ นางนันทนา จันทร์อุฏฐานะ
๑๑ น.ส.ภัณฑิรา แก้วงาม
               กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสมศักดิ์                    ธรรมจิตต์(หัวหน้า)
นายเชิดชัยชาญนนท์    ศรีชรัตน์ 
นายกอง มีแรง
นายสุระศักดิ์ คุณวัตร
นายวีระวุธ               กริ่มวิทยไพศาล
นางอุษา                         ทองยศ 
นายพิษณุ                    บุณยะนิวาศ
นายรังสรรค์                มูลลิสาร
น.ส.กรรัก                   ศรีเมือง 
๑๐ ว่าที่ ร.ต.เอก จันทราภิรมย์
๑๑ น.ส.สิริลักษณ์ แพ่งสำราญ
   
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นางอัมพิกา      บุญเกลี้ยง (หัวหน้า)
นางผุสดี          ใยยะธรรม 
นายมนัส          ถึงเสียบญวน
นางอาไหม่       เกษกราน
นายสันทัด        ตีรนานุกูล
นางเบญจมาศ   กองวิเชียร
น.ส.ประไพรัช    มหาวงษ์
นางทัศนีย์        คงดี
นางบุปผา        สุวรรณรงค์
๑๐ น.ส.สุนทรี               อ่อนสุวรรณ
๑๑ น.ส.เพียงฤทัย        โชติญาณพิทักษ์
๑๒ น.ส.กุลชลี สุขนิตย์ทรัพย์
๑๓ นางกานต์รวี ผิวนิ่ม
๑๔ นายพิทักษ์พงษ์ สมปาน
๑๕ น.ส.สุพรรษา ภูริปริญญา
๑๖ นางวรลักษณ์ วุฒิราชา
๑๗ น.ส.ปพิชญา รื่นรมย์
๑๘ น.ส.ศิรินพร ด้วงเขียว

 

  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายกฤตบุญ              ทองใยบัว (หัวหน้า)
น.ส.ทรงพรพรรณ    วายโสกา
นางอัญชลี                 ยิ้มแฉล้ม
นางพรทิพา               เพชรศร
น.ส.สุมาลี                 สิมมา
นางพรระพี               เทอดธีระกุล
นางสุรีพร                 จำนงนิจ
นายชุมพล                ถาวรพัฒน์
นางชนากานต์          เพชรส่งศรี
๑๐ นางณัฐพิมล              แพงศรีนิธิศ
๑๑ นางมณฑิรา               ตีรนานุกูล
๑๒ น.ส.ศรีวร ธนระพิษ
๑๓ น.ส.อรอนงค์ เส็งสาย
๑๔ น.ส.ยุวดี อ่อนทรวง
๑๕ นางสักการะ             อารมย์เย็น (คอมพิวเตอร์) 
๑๖ นายสายัณห์             ช้างกระทัด (คอมพิวเตอร์)  
๑๗ นายวรพล หิรัญศิริ (คอมพิวเตอร์)
๑๘ น.ส.เกศกัญญา สิทธาสิริเดช(คอมพิวเตอร์)
๑๙ น.ส.สุภาพร มนต์มี(ธุรกิจ)
   

 

 

 

  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางขวัญใจ           สายนุ้ย (เกษตร) (หัวหน้า)
น.ส.บุญเจือ         เพ็ชรเกตุ (เกษตร)
นายทศพล       ห้วยหงษ์ทอง (ธุรกิจ)
นางอรอินทร์      แป้งปรุงจันทร์ (ธุรกิจ)
นางทิฆัมพร           จั่นเพ็ชร์ (อุตสาหกรรม)
นายชูศักดิ์               ภมรพล (อุตสาหกรรม)
นายนพดล              อดทน (อุตสาหกรรม)
นางพัฒนา              ปสันตา (คหกรรม)
นางจินดารัตน์       จันทร์งาม (คหกรรม)
๑๐ นางวันพร               งามสุทธิ (คหกรรม)
๑๑ นางเพชรศร            หาจัตุรัส (คหกรรม)
๑๒ นางมัลลิการ์            ทองรักษ์ (คหกรรม)
๑๓ น.ส.ทิพย์วัลยา         มิทะนนท์ (คอมพิวเตอร์)  
           กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นางพิไลวรรณ    นาคสิงห์ (หัวหน้า)
นายจำเนียร      หงษ์คำมี 
น.ส.วาณี          อินทรโฆษิต
น.ส.มาลาศรี      ตะพานทอง
น.ส.กรรณทิพย์   สว่างวงศ์สิน
น.ส.สุรีย์           เชยคนชม
นางประเมิน     ธนัคฆเศรณี
นางสุภวรรณ     บุญประเสริฐ
น.ส.นันทิยา      ลุประสงค์
๑๐ น.ส.จินตนา       ดวงกุลสา
๑๑ น.ส.ดรุณณี        เย็นใจ
๑๒ นางรัตนาภรณ์   หงษ์คำมี
๑๓ น.ส.ปริศนา โททอง
๑๔ นายอำนาจศักดิ์ อุดมพรไพบูลย์
๑๕ น.ส.รมณียา เสมา

                      กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
น.ส.นัยนา               ชูเทียน (หัวหน้า)
นายพันธุ์ธิช           ชะดี
นายปฏิมากร          โกมลธร
น.ส.วิไล                 มุ่งกลางหาม
นายนนทกาญจน์ จันทร์เฮง
น.ส.นิศานาถ รัตนพันธุ์
นายเอกศิลป์ อินทพงศ์
น.ส.สุชาดา แก้วเกิด
 

 

วีดีทัศน์โรงเรียนคุณธรรม

 วีดีทัศน์โรงเรียนคุณธรรม 

ชมวีดีทัศน์โรงเรียนคุณธรรม