พิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางบัวทอง PDF พิมพ์ อีเมล

ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางบัวทอง นับว่าเป็นศูนย์กลาง การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรง

เรียน สำหรับนักเรียนครู-อาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน  สิ่งของมีค่าเก็บไว้ดูเพียงคนเดียวย่อมไม่มีใครรู้เห็น 

ถ้านำสิ่งของมีค่านั้นมาเผยแพร่ให้คนชมย่อมเกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาแก่อนุชนรุ่นหลัง  

โรงเรียนบางบัวทองยินดีเป็นสื่่อกลางในการเผยแพร่สิ่งของมีค่านั้นให้มีคุณค่ามากยิ่้งขึ้น

                                       .....................อ.เพ็ญศรี

alt          alt

ห้องพิพิธภัณฑ์เดิมตั้งอยู่ ณ ห้อง 114 ชั้นล่างอาคารวุฒิวัฒนา(อาคาร 1)ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งจัดทำห้องพิพิธภัณฑ์ ทางโรงเรียนบางบัวทองได้สนองนโยบายดังกล่าว เกิดเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ใน
-ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2536 โดยอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
อ. ศุภนัย ศิริวุฒิ ได้นำคณะทีมงานไปเสาะแสวงหา ประวัติ ที่มา เรื่องราวต่างที่เกี่ยวข้องกับ อำเภอบางบัวทอง เช่น อิฐบางบัวทอง เครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะเก่าแก่จากชาวบ้าน
พื้นเพบางบัวทอง วัดและอื่นๆ  โดยมีจุดประสงค์ให้ห้องพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้า ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบางบัวทองในอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนประวัติความเป็นมาของชุมชนบางบัวทองทั้งในด้านอาชีพ  ความเป็นอยู่  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น
และ
-ในปีการศึกษา  2538 อดีตท่านผู้อำนวยการ สท้าน เฉลยผล ได้พัฒนาปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่โดยย้ายมาตั้งอยู่ ณ อาคารสุวิชานนฤมล(อาคาร 3 ชั้นล่าง)    
-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ผู้อำนวยการเกษียร มีแต้ม ได้พัฒนาและปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่  และย้ายมาอยู่อาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้จัดแสดง
  • เครื่องมือประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  • เครื่ิงมือจับสัตว์น้ำ
  • เครื่งจักสาน
  • เครื่องปั้นดินเผา
  • เครื่องลายคราม
  • เครื่องมุก
  • เครื่องเบญจรงค์
 
 

alt      alt

    ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ เมื่อ9 มี.ค.2553

alt      alt

นายชูชาติ   กาณจนธนชัย ผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 นนทบุรีและคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่  29 มกราคม 2553

alt  alt

พระครูนนทการโกศล เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา  และ      พ.ต.อ.ดร.ธงชัย  เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี เปิดอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่โรงเรียนบางบัวทองและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางบัวทอง - ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ PDF พิมพ์ อีเมล

alt    alt

ผอ.นรากรให้การต้อนรับ คณะสภาพัฒช์(สศช.)เข้าชม 18ส.ค.2553   นายอาคม  เผือกหอม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเข้าชม18ธ.ค.52

alt    alt

ให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ในกิจกรรมลูกเสือสำรอง โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เมื่อวันที่   2 ตุลาคม   2553


 

Bangbuathong for Who