ประวัติและผลงานผู้อำนวยการ PDF พิมพ์ อีเมล

                                                             

    ดร.เฉลียว   ยาจันทร์                                                

 

ตำแหน่ง                 ผู้อำนวยการ   วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  อันดับ  คศ.4

 

สถานที่เกิด                จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่อยู่ปัจจุบัน         จังหวัดนนทบุรี 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

     
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย     ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก         มหาวชิรมงกุฎ

 

1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)ชั้นสูงสุด
2.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)ชั้นที่ 1
3.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)ชั้นที่ 1

ประวัติการศึกษา
-ปริญาเอก Ph.d Education Administration สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติรับราชการ 

 

2 มิถุนายน 2520 ครู 1 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16 พฤษภาคม 2539 อาจารย์ใหญ่ ร.ร.บ้านเหมืองแร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 ตุลาคม 2544 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน สพท. นนทบุรี เขต 2
13 ธันวาคม 2549 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อันดับ คศ. 4 โรงเรียนราษฏร์นิยม
1 มกราคม 2552 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อันดับ คศ. 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชวินิต
9 มิถุนายน 2553 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อันดับ คศ. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
13 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อันดับ คศ. 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
10 พฤศจิการยน 2557 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อันดับ คศ. 4 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

 

 ผลงานดีเด่น

            

ความภาคภูมิใจสูงสุดในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคือได้บริหารโรงเรียนจนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้                                               

                    โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  2   โรงเรียนคือ

โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)  และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

                    โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  2  โรงเรียนคือ

โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

                     โรงเรียนต้นแบบ 1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝัน 2  โรงเรียน คือ

โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  นนทบุรี

                       สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานดีเด่น  จากกระทรวงพลังงาน

                       ในโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

 

รางวัลเกียรติยศและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 
1.เป็นแบบอย่างของผู้บริหารดีเด่น จาก สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.นวัตกรรมการบริหาร (TipCo) ดีเยี่ยม อันดับ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
4.ผู้บริหารรักการอ่าน จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
5.หนึ่งแสนครูดี สาขาผู้บริหาร จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
6.ครูเกียรติยศ Teacherสาขาผู้บริหาร จาก สปช.
7.บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้
8.ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น คุรุสดุดี จาก คุรุสภา
9.อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
10. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
11. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น คุรุสดุดี จาก สพท.นนทบุรี เขต 2
12. บริหารดี ส่งเสริมดี มีคุณภาพ จาก สพท.นนทบุรี เขต 2
13. ผู้บริหารรักการอ่าน จาก สพท. นนทบุรี เขต 2
14. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก สพท. นนทบุรี เขต 2
15. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก สปจ. นนทบุรี
16. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
17. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก คุรุสภาอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
18. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ศูนย์วิชาการกลุ่มประจิม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20. ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยา อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21. ครูดีในดวงใจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

การศึกษาดูงานต่างประเทศ
- The Illawarra Gramma School ณ ประเทศออสเตรเลีย
- University of Wollongong ณ ประเทศออสเตรเลีย
- International House London ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- LA Sorbonne University ณ ประเทศฝรั่งเศส
- Montessori school ณ ประเทศฝรั่งเศส
- Gongshang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศอังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ นอรเวร์ ฟินแลนด์ เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เนเธอแลนด์ เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนามและลาว
คณะทำงานและคณะกรรมการ
- เป็นคณะทำงานและวิทยากรของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของสำนักงานเขตพื้นที่ดังนี้
- คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ
- คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนในฝันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
- คณะกรรมการประเมินผลงาน ด้านที่ 1 ,2 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 เขต 2 และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
- คณะกรรมการ กตปน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
- คณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมี
คุณภาพทั้งองค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Blogของผอ.เฉลียวเกี่ยวกับ

-งานวิจัยเรื่อง"นโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน "งานวิจัยนโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (คลิกดูรายละเอียด)

-การบริหารแบบ TipCo

-ปริญญาเอกการบริหารการศึกษารุ่น8/2

-องค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสถานศึกษาสายมัธยมศึกษา

-ตระกร้าHighclass