ประวัติโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:20 น.
โรงเรียนบางบัวทอง ตั้งอยู่ เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบางบัวทอง ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2501 ครั้งแรกตั้งอยู่ที่ตำโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดละหาร
เนื้อที่ 10 ไร่ 80 ตารางวาโดยมีพระครูนนทปรีชา
(หลวงพ่อเปลี่ยน ทองทวี) อดีตเจ้าอาวาสวัดละหารเป็นผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน
-คุณกฐิน กุยยกานนท์ ได้บริจาดที่ดินจำนวน 25ไร่ ในปีพ.ศ. 2528 จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่แห่งใหม่
โดยการประสานงานขอบริจาดที่ดินของ
นายคำนวณ บุญเพ็รชแก้วผู้บริหารโรงเรียนกับนายวิเชียร พงศ์ทองคำอดีตนายกเทศมนตรีเทศเมืองบางบัวทอง
- เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 5 หลังอาคารเอนกประสงค์1 หลัง
อาคารหอประชุม2หลังอาคารพยาบาล 1 หลัง
อาคารกาญจนาภิเษก 1 หลังสำนักงานธนาคารโรงเรียน 1 หลังเรือนนอนเวรครูชาย 1 หลัง
- เปิดสอน เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม2501อักษรย่อ "บ.ท."
โรงเรียนบางบัวทองเปิดทำการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
เปิดทำการสอนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 38 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 66 ห้องเรียน

 

 

โรงเรียนบางบัวทอง 3/1 หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110

โทรศัพท์02-571-7373 Fax 02-571-7595  แผนที่ตั้งโรงเรียน

เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBEC-QAของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ปี 2557 -2558  คลิก downloadฉบับเต็มที่นี่

Bangbuathong for Who